Intrastat

Co zahrnuje statistické hlášení Intrastat
Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU. Povinnost poskytovat údaje do Intrastatu o odesílaném zboží do jiného členského státu nebo naopak o zboží přijímaném z takového státu může vzniknout každé fyzické či právnické osob
ě, která je zaregistrovaná v ČR k DPH.

Zpracování statistického hlášení

Statistické hlášení se zpracovává m
ěsíčně a předává se celním orgánům ve stanovené elektronické podobě nebo na stanoveném tiskopise.

Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průb
ěhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání nebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování.

Za m
ěsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení.

Elektronická podání výkazů pro Intrastat

Naše firma Vám nabízí nejen poradenství, kvalitní zpracování údajů, ale i podání statistických hlášení v elektronické podob
ě, což s sebou nese celou řadu výhod:
·  možnost okamžité opravy a podání nového hlášení
·  vysoká míra zabezpečení přenosů
·  informace o přijatém či zamítnutém souhrnném hlášení


Důležité informace k Intrastatu


Zde máte možnost upřesnit si n
ěkteré termíny a získat další informace týkající se vykazování údajů do Intrastatu:

·  Co rozumíme pod pojmem referenční období?

Referenčním obdobím je kalendářní m
ěsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odesílaném či přijatém zboží v rámci členských států EU. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal zboží z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží. Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu, pokud tento měsíc povinnosti k přiznání je měsícem následujícím po měsíci odeslání nebo přijetí zboží.

·  Je stanovena nějaká hodnota zboží pro vykazování do Intrastatu?

Limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o daném zboží nevykazuje, se nazývá práh pro vykazování. Každá zpravodajská jednotka si tento limit musí hlídat sama od začátku každého kalendářního roku anebo od přid
ělení DIČ k DPH zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Od 1. 1. 2009 je práh pro vykazování pro odeslané a přijaté zboží stanoven na 8 milionů korun.

·  Kdy končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu?

Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu se týká zvlášť odeslaného a přijatého zboží a končí podáním nebo odesláním výkazu pro Intrastat za m
ěsíc prosinec toho kalendářního roku, ve kterém nedosáhla prahu pro vykazování.

·  V jakém termínu se musí podávat výkazy celnímu úřadu?

Termíny jsou stanoveny podle toho, zda jsou výkazy vyhotovovány v elektronické či listinné podob
ě.
Výkazy předávané elektronicky se musí odeslat celnímu úřadu nejpozd
ěji dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Výkazy pro Intrastat předávané na tiskopisech musí být předány tak, aby je celní úřad obdržel do desátého pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období.


Zm
ěny v provádění Intrastatu od 1.1.2009 -  zde
Copyright © 2007 by "DKTAX"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: dktax@dktax.cz
• O NÁS        • SLUŽBY        • DOKUMENTY         • KONTAKT
• Celní řízení        • Intrastat       • Reference